Volba nového staršovstva - 24.3.2013

Letos končí funkční období stávajícího staršovstva - a proto nás čeká letos volba staršovstva na příštích šest let. Budeme ho volit na výročním sborovém shromáždění, které se bude konat na květnou neděli (24.3.) po bohoslužbách v Prosetíně na faře.
Chceme Vás tedy pozvat jednak k bohoslužbám, jednak k tomuto sborovému shromáždění. 
Být starším (presbyterem) sboru není ani tak prestižní funkce, jako spíš převzetí odpovědnosti za rozhodování o směřování sboru, o tom, co se v něm bude dít. Je to tedy především služba společenství, na kterém nám záleží. K této službě jsou připravení a kandidaturu do této volby přijali tito bratři a sestry:
Čuhlová Blahoslava, Dvořáková Miroslava, Fučík Jaroslav st., Fučíková Kateřina, Hašková Alena, Jančík Pavel, Jonášová Alice, Juránková Vlasta, Konvalinka Pavel, Prudký Vladimír, Straková Ema, Vomelová Vlasta, Zbraňková Jana, a jako náhradnice bude kandidovat Prudká Olga. 
Jednou důležitou novinkou, kterou se podařilo nedávno zařadit do církevního zřízení, je možnost volby na dálku: 
Členy sboru, kteří o možnost volby na dálku požádají, navštíví nejpozději den před konáním volebního shromáždění dva pověření členové staršovstva, seznámí je s kandidátní listinou, pravidly volby a umožní jim tajné hlasování. Člen sboru volící na dálku vloží upravenou kandidátní listinu do připravené obálky označené nápisem VOLBA a zalepenou obálku předá pověřeným členům staršovstva. Pokud tedy máte zájem volit a nemáte jinou možnost jak se volby účastnit - požádejte o volbu na dálku na telefonním čísle 516 463 332 nebo 603 964 889. 
Upozorňujeme také, že sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Proto přijďte i vy - ať je nové staršovstvo zvoleno co největším počtem voličů. 
Dalším pravidlem církevních řádů je to, že do rozhodování shromáždění se mohou zapojit ti členové, kteří jsou staršovstvem zapsáni na seznam členů s hlasovacím právem. Proto se tento Seznam každoročně aktualizuje a vystavuje v určenou dobu před výročním sborovým shromážděním.
Kromě volby staršovstva nás ovšem čeká jako každoročně schválení zprávy o životě a stavu sboru za uplynulý rok, schválení ekonomické výsledovky a rozpočtu na rok letošní.
Budeme rádi, když se s Vámi budeme moci setkat při jakékoli příležitosti, při jakémkoli dění ve sboru, při zvěstování Božího slova nebo při rozhodováních co a jak ve sboru dál.